สพป.พล3

 

                โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยามีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำผลผลิตจำนวน 3 ผลผลิต ได้แก่

 1. ผู้จบการศึกษาก่อนประถม
 2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
 3. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น

โดยมีหน่วยงานสนับสนุนประสานส่งเสริมการจัดการศึกษาอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต3และมีโรงเรียนเป็นหน่วยปฎิบัติการจัดการศึกษา โรงเรียนจึงกำหนดการขับเคลื่อน นโยบายดังกล่าวเป็นกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ ดังนี้

  • กลยุทธ์คุณธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฎิบัติ
  • กลยุทธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
  • กลยุทธ์พัฒนาคุณธรรมและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
  • กลยุทธ์กระจายอำนาจส่งเสริมความเข็มแข็งให้สถานที่ศึกษา
  • กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่ววนร่วมของผู้ปกครอง  ชุนชน  ภาคดอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
 
 
นายทูลใจ  ศรีพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
   
     
   
     
     
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา หมู่ที่ 5 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทร. 055-993665 , 0831613718 Fax.055993665